nlen

Publicaties

2015 – Gestuurde zelfsturing

De participatie van burgers heeft een centrale plaats in de decentralisaties. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben en op de mensen in hun omgeving die hulp kunnen geven. Gemeenten gaan eerst kijken naar wat burgers zelf kunnen en de aanspraak op professionele hulp wordt minder vanzelfsprekend. De decentralisaties zijn daarom niet slechts een bestuurlijke operatie, maar vooral ook een maatschappelijke operatie. Deze operatie roept de vraag op... lees meer

2015 – Spraakmakend leiderschap

In dit essay over ‘spraakmakend leiderschap’ wordt gereflecteerd op de linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris als leidinggevende van de gemeentelijke organisatie. Het essay beschrijft hoe de scheppende kracht van taal richting kan geven aan veranderprocessen. Het biedt geen handleiding voor ‘beter spreken’, maar nodigt uit tot reflectie op het eigen stijlbereik en de weerklank van de woorden in de organisatie. Deze publicatie van de NSOB denktank kwam tot stand in samenwerking met de stichting IKPOB.... lees meer

2015 – Sedimentatie in sturing

Overheidsorganisaties opereren in toenemende mate in netwerken. Een netwerkende aanpak wordt daarom een steeds belangrijkere praktijk voor de overheid, die naast de andere werkpraktijken een plaats moet krijgen in de organisatie. Het netwerkend werken vormt een uitdaging voor overheidsorganisaties, die doorgaans niet gebouwd zijn voor het werken in netwerken. Gebaseerd op het programma van de Provincie Zuid-Holland om netwerkend werken systematisch in de organisatie in te richten, verkent dit essay de mogelijkheden voor meervoudig organiseren:... lees meer

2015 – Speels (be)sturen

Een verkenning van toepassingen van gamification in het publieke domein: het toepassen van spelelementen in een niet gesimuleerde context om mensen te motiveren gewenst gedrag te vertonen.... lees meer

2015 – (On-)geschreven regels Subsidieverlening bij netwerkend werken in de provincie Zuid-Holland (working paper)

De provincie werkt steeds vaker op een netwerkende wijze samen met andere partijen om maatschappelijke doelen te realiseren. Soms met gemeenten, soms met maatschappelijke organisaties of lokale initiatiefnemers. De ene keer aan tafels waarin gezamenlijk werkpro- gramma’s worden gemaakt, de andere keer door vanuit een doelbudget wisselende samen- werkingsrelaties aan te gaan, weer een andere keer door sociaal ondernemers te faciliteren die zich zelf bij de provincie melden. Bij netwerkend werken komt de provincie in... lees meer

2014 – Ambtelijk vakmanschap 3.0

In dit essay gaat Paul ‘t Hart op een zoektocht naar de vraag wat de kwaliteiten zijn die overheidsmanagers nu nodig hebben. Zijn het oude bekende kwaliteiten? Of gaat het om nieuwe? Of om beide? ... lees meer

2014 – (N)iets doen is hard werken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen. ... lees meer

2014 – Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht

Deze bundel vormt een platform voor inzichten over het toezicht; we brengen bijdragen bij elkaar die deels de ontwikkeling van het toezicht in de afgelopen tien jaar laten zien, maar ook bijdragen die meer vooruit kijken en agenderend zijn voor de komende periode. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: risicogericht toezicht, de invloed van Europese regelgeving, de rol van ‘evidence-based’ toezicht, ‘loops and lines’, de relatie met de media en strategisch gedrag... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl