nlen

Publicaties

2015 – De Publieke Waarde(n) van Open Data

Open data worden op grote schaal verzameld. Allerlei sterk verschillende bronnen van data vormen samen een enorme pool aan gegevens over het publieke domein, die verder strekt dan de geïsoleerde datasets die de overheid al dan niet ‘opent’. Het datalandschap bestaat uit gecombineerde bronnen van gegevens waar niet alleen de overheid, ook partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving aan bijdragen. Slimme koppelingen en analyses resulteren in verschillende vormen van publieke waarde, die voortvloeien uit... lees meer

2015 – In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie

De circulaire econo­mie is geen nieuw verschijnsel, en toch is er nog weinig nagedacht over hoe dergelijke ontwikkelingen met sturing ondersteund kunnen worden. De essaybundel ‘In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie’ wil het debat over de circulaire economie verrijken. Wij doen het debat over het belang van een circulaire economie niet over, maar kijken naar wat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie betekent –... lees meer

2015 – Bodem in balans

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015 Het bodembeleid in Nederland is al enkele jaren flink in beweging. Niet alleen door de decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering van het bodembeleid van het Rijk naar provincies en gemeenten, maar ook door een verschuiving in de focus van het beleid. De kwaliteit van het bodemsysteem is in de loop der tijd onder druk komen te staan door... lees meer

2015 – Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Het zijn piekmomenten van grote aandacht die samenkomen op één moment, op één plaats, maar die tevens ingebed zijn in een achterliggend doel dat voorbij het ene moment op die ene plaats gaat. Evenementen zijn interventies voor bestuurders die naast de preek, wortel en stok andere manieren zoeken voor de... lees meer

2015 – Professionele ruimte

In de inspectiepraktijk zijn er tal van disciplinerende kaders die gelden voor het interpreteren van lokale praktijken. Die kaders bepalen onder andere waar de inspecteur kijkt, hoe hij beoordeelt, welke marges er zijn en welk oordeel uit welke vaststelling volgt. Tegenover disciplinerende kaders staat professionele ruimte. De inspecteur past (in het extreme geval) geen externe norm of kader toe, maar redeneert en handelt op basis van zijn eigen professionele vermogens. Bijvoorbeeld op basis van ervaring,... lees meer

2015 – Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht

Naast het toezicht op instellingen voert de Inspectie van het Onderwijs toezicht op het stelsel uit. Maar wat het stelsel is, en hoe daarop toezicht kan worden gehouden, is geen vanzelfsprekend gegeven. Het stelsel is immers geen praktijk die waargenomen en geregistreerd kan worden. Het toezicht op stelselniveau krijgt reële betekenis door het te relateren aan de praktijken die zich in en rondom het onderwijs voordoen. Maar de afstand tussen beide is groot. Wat op... lees meer

2015 – Fast-Track Institution Building

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan challenges that include and span aspects of various topics, like energy, water, mobility, health, food and waste. This essay reflects on the history and manner in which AMS was founded. There are several reasons to undertake such a reflection, but none more so than the... lees meer

2015 – De positie van de Inspecteur-Generaal in de Rijksdienst

In het advies wordt voorgesteld om de positie van de Inspecteur-Generaal vast te leggen in een ‘Aanwijzing voor de Rijksdienst’ en de bijzondere kenmerken van de positie voor de gehele Rijksdienst in één regeling vast te leggen.... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl