nlen

Publicaties

2016 – De som en de delen. In gesprek over systeemverantwoordelijkheid

In veel domeinen van het openbaar bestuur wordt het begrip systeemverantwoordelijkheid gebruikt. Dat was altijd al zo, maar de laatste jaren neemt het gebruik van het begrip toe. Dat gebeurt bovendien voor onderwerpen die vaak omstreden en maatschappelijk zeer relevant zijn, zoals inmiddels bijvoorbeeld de decentralisaties van het sociaal domein en de Wet op de Leefomgeving – en alles wat daaruit volgt. Zo is systeemverantwoordelijkheid een steeds belangrijkere term in ons openbaar bestuur geworden. Het toegenomen... lees meer

2015 – Het overheidstoezicht in het rapport van de Enquêtecommissie Fyra: ‘De reiziger in de kou’

Op woensdag 28 oktober 2015 presenteerde de parlementaire enquêtecommissie Fyra (pe Fyra) haar rapport ‘De reiziger in de kou’. Tijdens de persconferentie waarin de parlementaire enquêtecommissie Fyra bij monde van de voorzitter, Madeleine van Toorenburg, de belangrijkste bevindingen samenvatte stelde deze dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder een ‘tegenmacht’ had moeten zijn ‘die kritisch het hele proces zou hebben gevolgd en naar bevind van zaken zou handelen’. De ILT, zo bleek uit... lees meer

2015 – Research proposal: strengthening (the institutional setting of) strategic advice

In the spring of 2015 the Netherlands School for Public Administration (NSOB) wrote an extensive research proposal on advisory systems. The research that focuses on the institutional set-up and functioning of advisory systems across countries will be conducted in collaboration with the OECD. Please find this proposal by clicking on the ‘download’ button.... lees meer

2015 – De Publieke Waarde(n) van Open Data

Open data worden op grote schaal verzameld. Allerlei sterk verschillende bronnen van data vormen samen een enorme pool aan gegevens over het publieke domein, die verder strekt dan de geïsoleerde datasets die de overheid al dan niet ‘opent’. Het datalandschap bestaat uit gecombineerde bronnen van gegevens waar niet alleen de overheid, ook partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving aan bijdragen. Slimme koppelingen en analyses resulteren in verschillende vormen van publieke waarde, die voortvloeien uit... lees meer

2015 – In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie

De circulaire econo­mie is geen nieuw verschijnsel, en toch is er nog weinig nagedacht over hoe dergelijke ontwikkelingen met sturing ondersteund kunnen worden. De essaybundel ‘In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie’ wil het debat over de circulaire economie verrijken. Wij doen het debat over het belang van een circulaire economie niet over, maar kijken naar wat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie betekent –... lees meer

2015 – Bodem in balans

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015 Het bodembeleid in Nederland is al enkele jaren flink in beweging. Niet alleen door de decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering van het bodembeleid van het Rijk naar provincies en gemeenten, maar ook door een verschuiving in de focus van het beleid. De kwaliteit van het bodemsysteem is in de loop der tijd onder druk komen te staan door... lees meer

2015 – Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Het zijn piekmomenten van grote aandacht die samenkomen op één moment, op één plaats, maar die tevens ingebed zijn in een achterliggend doel dat voorbij het ene moment op die ene plaats gaat. Evenementen zijn interventies voor bestuurders die naast de preek, wortel en stok andere manieren zoeken voor de... lees meer

2015 – Professionele ruimte

In de inspectiepraktijk zijn er tal van disciplinerende kaders die gelden voor het interpreteren van lokale praktijken. Die kaders bepalen onder andere waar de inspecteur kijkt, hoe hij beoordeelt, welke marges er zijn en welk oordeel uit welke vaststelling volgt. Tegenover disciplinerende kaders staat professionele ruimte. De inspecteur past (in het extreme geval) geen externe norm of kader toe, maar redeneert en handelt op basis van zijn eigen professionele vermogens. Bijvoorbeeld op basis van ervaring,... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl