nlen

Publicaties

2016 – Speltechnieken in beleid

De toepassing van speltechnieken in een niet-gesimuleerde context - gamificiation - kan in potentie een meerwaarde vormen voor het sturingsrepertoire van de overheid. Er zijn steeds meer voorbeelden bekend van toepassingen van gamification in de publieke sector, waarbij spelelementen worden ingezet om iets leuker of gemakkelijker te maken en ander gedrag te stimuleren. Maar op welke wijze kan dit het beste gedaan worden? Welke spelvormen bieden interessante nieuwe perspectieven op het vormgeven van beleid? In... lees meer

2016 – Van de kelder naar de bestuurstafel

De impact van technologische ontwikkelingen op onze samenleving is indringend en beïnvloedt ons gedrag, individueel en ten opzichte van elkaar. Is het openbaar bestuur daar wel voldoende van doordrongen? Het doel van dit essay is om de urgentie op de maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit de technologie te verhogen en het bestuurlijke gesprek hierover te voeden. ... lees meer

2016 – Systematisch maatwerk

Het essay is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen in het kader van de evaluatie van Green Deals. Met het essay beogen wij een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de deal als vorm voor strategische netwerksturing.... lees meer

2016 – Bewegende verhoudingen

Het essay brengt in beeld hoe het gesprek over de verhoudingen tussen het ministerie en het mbo-veld zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dit beeld van het discours kan de discussie voeden over de externe oriëntatie van het ministerie van OCW en mogelijke volgende stappen erin.... lees meer

2016 – Kansrijk maar kwetsbaar

Vormen van burgerparticipatie die zich richten op participatie aan de achterkant van het beleidsproces zijn spaarzaam. Relatief weinig initiatieven richten zich op de controle en evaluatie van beleid. Deze nieuwe vorm van betrokkenheid van burgers, als controleur van beleid, zijn te duiden als 'burgeraudits'.... lees meer

2016 – De volgende stap

In steeds meer sectoren in het publieke domein zien we initiatieven ontstaan waarbij netwerken van burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties initiatief nemen en publieke waarde realiseren, waar tot voor kort vooral de overheid actief was.... lees meer

2016 – Vormgeven aan verantwoording

Met de decentralisaties in de jeugdhulp per 1 januari 2015 werken steeds meer gemeenten samen met andere partijen. Enerzijds omdat zij het niet langer alleen kunnen, anderzijds omdat zij ook de voordelen zien van netwerkend werken. Het is een nieuwe, andere, maar ook effectieve manier voor gemeenten om beleidsdoelstellingen te realiseren. Waarbij soms de gemeente zelf het initiatief neemt tot samenwerking, soms het initiatief van andere partijen komt en de gemeente aanhaakt. Soms gaat het... lees meer

2016 – Cross-border cooperation between national inspectorates

In het kader van het Europees voorzitterschap organiseert de Inspectieraad de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ op 23 februari 2016. Tijdens deze conferentie wil de Inspectieraad de Europese discussie op gang brengen over de verschillende toezichtregimes van de verschillende lidstaten, ten behoeve van het intensiveren van grensoverstijgende samenwerking tussen nationale inspecties. Om de discussie tijdens de conferentie te voeden, heeft de NSOB de essaybundel ‘Cross-border cooperation between national inspectorates’ opgesteld. In de... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl