nlen

Publicaties

2016 – Systematisch maatwerk

Het essay is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen in het kader van de evaluatie van Green Deals. Met het essay beogen wij een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de deal als vorm voor strategische netwerksturing.... lees meer

2016 – Bewegende verhoudingen

Het essay brengt in beeld hoe het gesprek over de verhoudingen tussen het ministerie en het mbo-veld zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dit beeld van het discours kan de discussie voeden over de externe oriëntatie van het ministerie van OCW en mogelijke volgende stappen erin.... lees meer

2016 – Kansrijk maar kwetsbaar

Vormen van burgerparticipatie die zich richten op participatie aan de achterkant van het beleidsproces zijn spaarzaam. Relatief weinig initiatieven richten zich op de controle en evaluatie van beleid. Deze nieuwe vorm van betrokkenheid van burgers, als controleur van beleid, zijn te duiden als 'burgeraudits'.... lees meer

2016 – De volgende stap

In steeds meer sectoren in het publieke domein zien we initiatieven ontstaan waarbij netwerken van burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties initiatief nemen en publieke waarde realiseren, waar tot voor kort vooral de overheid actief was.... lees meer

2016 – Vormgeven aan verantwoording

Met de decentralisaties in de jeugdhulp per 1 januari 2015 werken steeds meer gemeenten samen met andere partijen. Enerzijds omdat zij het niet langer alleen kunnen, anderzijds omdat zij ook de voordelen zien van netwerkend werken. Het is een nieuwe, andere, maar ook effectieve manier voor gemeenten om beleidsdoelstellingen te realiseren. Waarbij soms de gemeente zelf het initiatief neemt tot samenwerking, soms het initiatief van andere partijen komt en de gemeente aanhaakt. Soms gaat het... lees meer

2016 – Cross-border cooperation between national inspectorates

In het kader van het Europees voorzitterschap organiseert de Inspectieraad de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ op 23 februari 2016. Tijdens deze conferentie wil de Inspectieraad de Europese discussie op gang brengen over de verschillende toezichtregimes van de verschillende lidstaten, ten behoeve van het intensiveren van grensoverstijgende samenwerking tussen nationale inspecties. Om de discussie tijdens de conferentie te voeden, heeft de NSOB de essaybundel ‘Cross-border cooperation between national inspectorates’ opgesteld. In de... lees meer

2016 – De som en de delen. In gesprek over systeemverantwoordelijkheid

In veel domeinen van het openbaar bestuur wordt het begrip systeemverantwoordelijkheid gebruikt. Dat was altijd al zo, maar de laatste jaren neemt het gebruik van het begrip toe. Dat gebeurt bovendien voor onderwerpen die vaak omstreden en maatschappelijk zeer relevant zijn, zoals inmiddels bijvoorbeeld de decentralisaties van het sociaal domein en de Wet op de Leefomgeving – en alles wat daaruit volgt. Zo is systeemverantwoordelijkheid een steeds belangrijkere term in ons openbaar bestuur geworden. Het toegenomen... lees meer

2015 – Het overheidstoezicht in het rapport van de Enquêtecommissie Fyra: ‘De reiziger in de kou’

Op woensdag 28 oktober 2015 presenteerde de parlementaire enquêtecommissie Fyra (pe Fyra) haar rapport ‘De reiziger in de kou’. Tijdens de persconferentie waarin de parlementaire enquêtecommissie Fyra bij monde van de voorzitter, Madeleine van Toorenburg, de belangrijkste bevindingen samenvatte stelde deze dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder een ‘tegenmacht’ had moeten zijn ‘die kritisch het hele proces zou hebben gevolgd en naar bevind van zaken zou handelen’. De ILT, zo bleek uit... lees meer

Filters

thema's

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl