nlen

onderzoeksprofiel

De NSOB verricht wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van de NSOB is ondergebracht in de NSOB Denktank, die onderzoek met wetenschappelijke kwaliteit en praktische relevantie verricht.

Het onderzoek staat in nauwe verbinding met het onderwijs. Het onderwijs voedt de denktank van de NSOB met nieuwe vragen op het gebied van beleid, sturing en de verhouding tussen publieke, private en maatschappelijke domeinen. Andersom zorgt de denktank door excellent onderzoek voor permanente verbetering en vernieuwing van het curriculum. Zo bevruchten onderwijs en onderzoek elkaar, vanuit theorie en praktijk. Het onderzoek van de NSOB draagt bovendien bij aan het publieke debat over de rol en het functioneren van het openbaar bestuur en andere domeinen in de publieke sector.

Het onderzoek van de NSOB vloeit op verschillende manieren terug naar het veld. Door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, door het uitbrengen van dissertaties, in de eigen Denktank Publicatiereeks, in onderzoeksrapporten of in essays in gezamenlijke productie met partners of opdrachtgevers. Voor zover mogelijk zijn alle publicaties van NSOB onderzoek te downloaden via de website of opvraagbaar via info@nsob.nl.

De Denktank verricht onderzoek op vele verschillende terreinen. Steeds staat de publieke zaak centraal. De verschillende richtingen en inzichten komen samen in vijf programmalijnen/thema’s:

  • Ambtelijk vakmanschap
  • Beleid & strategie
  • Politiek & bestuur
  • Sturen in netwerken
  • Toezicht & governance

Intelligent Bestuur

Van 2011-2015 heeft de NSOB het meerjarig interdepartementaal kennisprogramma Intelligent Bestuur voor een Veerkrachtige Samenleving uitgevoerd. Opdrachtgevers waren het ministerie van BZK, het ministerie van OCW en het ministerie van EZ. In 2016 is de tweede termijn van het kennisprogramma van start gegaan. Opnieuw nemen de ministeries van BZK, OCW en EZ deel aan het programma. Het kennisprogramma zorgt voor een meerjarig werkbudget voor de productie en disseminatie van toepassingsgericht bestuurskundig onderzoek. Doel van het programma is om te komen tot bestuurskundig onderzoek met toegevoegde waarde voor de praktijk, een combinatie van inzichten uit verschillende disciplines, en een verbinding van internationale expertise met de Nederlandse praktijk. Ook zorgt het voor een interdepartementale uitwisseling van kennis tussen de betrokken ministeries.

Een politiek van verschil  creëert voorwaarden die eigen verantwoordelijkheid van burgers mogelijk maakt.

Prof.dr. Paul Frissen | Bestuursvoorzitter en decaan